Bush hammered stone 20x20x3 | Đá mỹ nghệ, Đá tự nhiên